Política de protecció de dades del Grup Med

Tractament de dades de caràcter personal

www.med.es

En la utilització de la present pàgina web i en comunicar-se electrònicament amb la nostra entitat es recullen i tracten dades personals dels usuaris que hi accedeixen. Aquestes dades són tractades amb la finalitat de poder interactuar i ser un punt de contacte entre l’usuari i la nostra entitat, per informar i atendre les seves consultes així com per a prestar-li, si escau, els nostres serveis.

El responsable del tractament és GRUP MED CORPORATIU, S.A.U., amb CIF A58489758 i domicili al Passeig de la Bonanova 47, 08017 Barcelona.

Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són  sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.

Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col·labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment.

Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat  i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització.

Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: GRUP MED CORPORATIU, S.A.U, CIF A58489758, Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona, per correu postal, email dadespersonals.grupmed. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos.

La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

GRUP MED CORPORATIU, S.A.U; NIF A-58489758; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22350, foli 1, inscripció 8ª d'adaptació, Full nº B-36.488